Prosta Spółka Akcyjna Zakaz Prowadzenia Aktywności

art

Dodany: 2020-01-13 Kategoria: Inne

Prosta Spółka Akcyjna Zakaz prowadzenia aktywności konkurencyjnej obowiązek zachowania poufności i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych Jakie nowe instrumenty rozwiązywania konfliktów między akcjonariuszami wprowadzają przepisy o PSA? poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowomodny typ zamkniętej spółki kapitałowej, pozwalający na realizację celów trudnych do osiągnięcia przy wykorzystaniu istniejących dotychczas w prawie polskim typów spółek handlowych. PSA stanowi alternatywę zwłaszcza dla spółki z o.o. jako podstawowej formy prawnej prowadzenia działalności na średnią skalę poprzez zamknięty krąg inwestorów. Impulsem dla wprowadzenia PSA do polskiego systemu prawa dotychczasowy postulaty zgłaszane poprzez środowisko spółek sektora nowych technologii. PSA może być wykorzystana dla realizacji dowolnych celów gospodarczych, w tym jako spółka start-up, wehikuł przedsięwzięć typu joint venture, spółka zależna czyli spółka dominująca w strukturach holdingowych, spółka SPV. Cel artykułu o spólkach prostych akcyjnych W ramach artykułu o spólkach prostych akcyjnych zostaną omówione rzeczowe zalety PSA wobec dotychczasowych form prawnych spółek kapitałowych w trzech podstawowych wymiarach nowego ustroju majątkowego spółki: daje on znacznie większą niż dotychczas swobodę wnoszenia wkładów i dokonywania wypłat z majątku spółki na rzecz akcjonariuszy; nowego modelu upoważnień wspólników i akcji: pozwala on swobodnie konstruować przywileje akcyjne i indywidualne, zaś akcje są zdematerializowane i ujawniane w rejestrze wspólników dodatkowo śmiałych rozwiązań w obszarze ładu korporacyjnego: umożliwiają one mianowanie w spółce rady dyrektorów, a również zapewniają stabilne pełnienie funkcji przez zarządzających (nowe reguły obliczania kadencji i mandatu, reguła biznesowej oceny sytuacji i in.). Zostanie zarówno poruszone zagadnienie przekształceń z udziałem PSA, w szczególności wariant przekształcenia istniejących spółek kapitałowych w PSA. Dowiesz się m.in. Na jakich zasadach wkładem do PSA mogą być praca i usługi? Jakie są zalety i specyfika akcji bez wartości nominalnej? Jak można zwracać akcjonariuszom PSA zainwestowany poprzez nich kapitał? Jak można ukształtować przywileje akcyjne i indywidualne w PSA? Jakie są zalety dematerializacji akcji PSA? Jak dochodzi do zbycia i obciążenia akcji PSA? Jakie naświetla się porządek korporacyjny w PSA? Jakie zalety ma utworzenie w PSA rady dyrektorów? Jakie nowe instrumenty rozwiązywania konfliktów pośród akcjonariuszami wprowadzają przepisy o PSA? Jakie są zalety uproszczonej likwidacji PSA? Jak przekształcić istniejącą spółkę handlową w PSA? Prosta Spółka Akcyjna Możliwość wnoszenia pracy i usług jako wkładów do PSA. Swoboda wyceny wkładów wnoszonych do PSA. Swoboda ustalania relacji pośród wkładami a uprawnieniami członkowskimi. Zalety konstrukcji kapitału akcyjnego i akcji beznominałowych. Zasady dokonywania wypłat na rzecz udziałowców PSA: test bilansowy i test wypłacalności. Reżim wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Instrumenty ochrony wierzycieli PSA. Akcje i prawa udziałowców PSA:. Swoboda kształtowania przywilejów akcyjnych i indywidualnych. Akcje uprzywilejowane w szczególności akcje założycielskie. Forma akcji: zalety dematerializacji akcji . Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Rejestr akcji w technologii block-chain. Obrót akcjami: liberalizacja wymogów formalnych. Typowe klauzule umowne ograniczające zbywalność akcji. Elastyczność procesu emisji akcji:. Zwykła emitowanie akcji. Upoważnienie zarządu do emisji akcji. Warunkowa emitowanie akcji. Prostota procesów umarzania akcji i nabywania akcji własnych. Nowatorskie instrumenty rozstrzygania sporów wśród akcjonariuszami:. Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki. Powództwo o zapobieżenie akcjonariusza. Powództwo o rozwiązanie spółki. Ład korporacyjny PSA . Relacja między akcjonariuszami a zarządcami podporządkowanie zarządców ograniczeniom wynikającym z uchwał akcjonariuszy. Wspólne regulacje na rzecz modelu dualistycznego i monistycznego:. Podstawowe obowiązki członków organów. Zasady obliczania mandatu i kadencji. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej obowiązek zachowania poufności. Wewnętrzna organizacja organu i podejmowania uchwał. Model dualistyczny w PSA:. Zarząd – kompetencje i normy funkcjonowania. (Fakultatywna) rada nadzorcza – kompetencje i normy funkcjonowania. Model monistyczny:. Rada dyrektorów – kompetencje i reguły funkcjonowania. Zasada kolegialności i reprezentacja kompetencji. Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy. Komitety rady. Odpowiedzialność członków organów. Zasada biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule). Walne zgromadzenie PSA:. Kompetencje walnego zgromadzenia. Zasady zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia. Zasady głosowania i podejmowania uchwał. Zaskarżanie uchwał. Rozwiązanie likwidacja i przekształcenia PSA:. Prosta Spółka Akcyjna Rozwiązanie i likwidacja PSA. Prosta Spółka Akcyjna Procedura uproszczonej likwidacji PSA. Prosta Spółka Akcyjna Przekształcenie PSA

Komentarze: 3


noavatar.png
Edyta Zaniewicz trenerka szkolenia o działalności gospodarczej 2020-04-19

Wyobrażam sobie, że wspomnieliście o bardzo ciekawych tematach, doceniam to miejsce.

noavatar.png
Edyta Zaniewicz z zakresu prawa podatkowego 2020-04-22

Wciąż się u ciebie uświadamiam, jak się poprawia. Bardzo podobało mi się czytanie wszystkiego, co zostało opublikowane na Twojej stronie internetowej. Kocham to!

noavatar.png
Katarzyna Poterucha szkolenia z zakresu finansów 2020-05-01

Dobra strona! Naprawdę kocham, jak to proste na moje oczy i dane są dobrze napisane. Zastanawiam się, jak mogę zostać powiadomiony o każdym nowym postie. Subskrybowałem Twoje RSS, które muszą zrobić sztuczkę! Miłego dnia!